หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

งานมหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566

สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน มรย. : Community Development Innovation YRU ”ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน ที่มาอุดหนุนขนมโบราณ "มาดูฆาตง" ในงานมหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.- 20.00 น. หน้าลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราขภัฏยะลา

แกลเลอรี่