หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ได้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนยะลา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนยะลา สามารถเรียนเทียบโอนหน่วยกิต เรียนต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาได้อย่างต่อเนื่องจนจบ

ปริญญาตรี ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา

แกลเลอรี่