หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

เข้าร่วมดำเนินการจัดการกระบวนการกลุ่มในการรวบรวมขัอมูลจาก Stakeholder และ Use

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมดำเนินการจัดการกระบวนการกลุ่มในการ

รวบรวมขัอมูลจาก Stakeholder และ User จำนวน 3 กลุ่ม ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ LearningCity

แกลเลอรี่