หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

big cleaning day บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

14 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันทำความสะอาด big cleaning day บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่