หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

กิจกรรมเวทีชาวบ้าน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ในพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พศ.2566
เวลา 13:00 น.ณ ห้องประชุมสัตตภาคี ที่ทำการปกครองอำเภอยะหา ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานวัตกรรมพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้คณะประสานงานระดับพื้นที่ สล3. จังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมเวทีชาวบ้าน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ในพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชนต่อกระบวนการพูดคุย โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีตัวแทนแกนนำเยาวชน จำนวน 60 คนเข้าร่วมแลกเปลี่ยน ได้รับเกียรติจาก นายภูมิ์ธนพนธ์ กิจชุณหกาญจน์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอ เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของเยาวชนต่อกระบวนการพูดคุยในพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมี ร.อ.อาคม สะระนะ รองหัวหน้าสำนักงานคณะประสานงานระดับพื้นที่ สล3
และคุณอลิสา องศารา คณะทำงาน สล.3 ร่วมเป็นวิทยากร ดำเนินกิจกรรมการจับประเด็นการพูดคุยในประเด็นสารัตถะ 3ข้อ จากโต๊ะเจรจาร่วม โดยคณะทำงานต้นกล้าพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้ได้ดังนี้
1. ประเด็นการลดความรุนแรง
2. ประเด็นปรึกษาหารือและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. ประเด็นการหาทางออกทางการเมือง
ขอบคุณ
สำนักงานคณะประสานงานระดับพื้นที่ สล.3 ที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชน ได้รับรู้แนวทางและความตั้งใจในการมุ่งมั่นแก้ไขปัญหา การลดความรุนแรง สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม แสงงหาทางออกทางการเมืองอย่างแทัจริง
สิ่งที่เยาวชนสะท้อนกลับมา คือ การเจรจากับผู้เห็นต่างเป็นสิ่งที่ดี การรับฟังความเห็น การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างองค์ความรู้ ซี่งเป็นนโยบายจากรัฐเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้ว หากแต่การขับเคลื่อนสู่ความเป็นจริง ในบางพื้นที่ เยาวชนและประชาชนยังไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้
#คณะประสานงานระดับพื้นที่
#สล.3
#ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้
#นวัตกรรมพัฒนาชุมชน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่