หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

หลักสูตรปรับปรุงปี65

                เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่2/2565 เมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่7/2564 เมื่อวันที่ 16 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่2/2564 วันที่ 9 เดิอน สิงหาคม 2564 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่8/2564 เมื่อวันที่ 27 เดิอน สิงหาคม 2564

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด