หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ผศ.เวคิน วุฒิวงศ์

การฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด