หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อาจารย์อภิชิต อนุบุตร

เชี่ยวชาญ ด้านทฤษฎีและหลักการทางพัฒนาชุมชน วิจัย บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดยะลา