กิจกรรมเทคนิคการเขียนโครงการ กิจกรรมอบรมเทคนิคการจัดเวทีประชาคม

5 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาวันที่ 7 เมษายน 2561 ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน โดยมี กิจกรรมเทคนิคการเขียนโครงการ กิจกรรมอบรมเทคนิคการจัดเวทีประชาคม โดยมุ่งอบรมเทคนิคการเขียนโครงการ เทคนิคการจัดเวทีประชาคมและวิทยากรกระบวนการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดาเรศ ชูยก ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา และทีมวิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจบการศึกษา จำนวน 60 คน เข้าร่วมอบรมเสริมศักยภาพให้พร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป