โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมชายฝั่งและบำเพ็ญประโยชน์

27 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมชายฝั่งและบำเพ็ญประโยชน์ (ป่าชายแลน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี) เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อองค์ก