หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้นำเยาวชน

เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน2561 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้นำเยาวชน ให้กับผู้นำเยาวชนตำบลทรายขาว จำนวน 30 คน ณ. ศูนย์สามวัย ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรจริยธรรม ใช้ในการปฏิบัติตนในฐานะผู้นำที่ดีได้ เพือให้ผู้นำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในชุมชนของตนเองได้ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชนทรายขาวต่อไป

แกลเลอรี่