หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โครงการสวัสดิการเพื่อคนพิการณตำบลลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 15 ตุลาคม 2561

15 ตุลาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาค กศ.บป ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้พิการซ้ำซ้อนตามโครงการสวัสดิการเพื่อคนพิการ ณ ตำบลลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยเป็นการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นครอบครัวที่ประสบปัญหาด้านการยังชีพ มีสมาชิกประกอบด้วย 1.ผู้สูงอายุ 80 ปี ที่คอยดูแล 2.ผู้สูงอายุที่มีความพิการซ้ำซ้อน 3.เยาวชนผู้พิการทางสมอง ทั้งนี้ทางครอบครัวได้รับการดูแลจากภาครัฐในด้านความจำเป็นพื้นฐาน ในส่วนของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนนั้นได้เข้าไปช่วยปรับปรุงอาคารไฟฟ้าในบ้านเรือน เยี่ยมเยียน นำสิิ่งของจำเป็นไปบริจาคและปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร รวมทั้งเก็บข้อมูลเป็นกรณีศึกษาเพื่อการพัฒนาและความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่พลเมืองอย่างหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม

แกลเลอรี่