หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

กิจกรรมบรรยายและสร้างทัศนคติที่ดี "การแสวงหาริสกีที่ฮาลาล : พันธะ หน้าที่และความรับผิดชอบ"

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมจัดกิจกรรมบรรยายและสร้างทัศนคติที่ดี "การแสวงหาริสกีที่ฮาลาล : พันธะ หน้าที่และความรับผิดชอบ" ได้รับเกียรติจากอาจารย์บับลี อับดุลเราะห์มาน นักวิชาการและอินฟลูเอ็นเซอร์ด้านศาสนา โดยสอดคล้องกับการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการและงานวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน                          
 #อาจารย์บับลี                               #บพท                                               #OM4กรงปินัง                              #SRAYALA                                           #ซือแนฮาตีดีกรงปินัง

แกลเลอรี่