หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

Welcome To Open House CDI 2023

งานเลี้ยงต้อนรับน้องปี 1 สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน มรย. : Community Development Innovation YRU ครอบครัว นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน 
จัดงานเลี้ยงต้อนรับ น้องปี1 อย่างแสนอบอุ่น Welcome To Open House CDI 2023

แกลเลอรี่