หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ฮ.ศ.1438 หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ฮ.ศ.1438  หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานเปิดโครงการโดย อาจารย์ศรีประไพ  อุดมละมุล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และพร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตร วิทยากรการบรรยายหัวข้อ "ถือศิลอดอย่างไรจะได้บุญ" โดย อาจารย์มูหะมัด  คอยา อาจารย์ประจำสาขาอิสลามศึกษา คณะอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม มหาวิทยาลัยฟาฎอนี จังหวัดปัตตานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน.

แกลเลอรี่