โครงการ 1 หลักสูตร 1 วัฒนธรรม

8 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

โครงการ 1 หลักสูตร 1 วัฒนธรรม
หลักสูตร พัฒนาชุมชน นำเสนอการแสดงในชุด
ระบำชุดสีสันเมืองใต้ซึ่งไปโชว์ในงาน CSD สัมพันธ์
ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด
อยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศมาแล้ว