หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

โครงการ 1 หลักสูตร 1 วัฒนธรรม

โครงการ 1 หลักสูตร 1 วัฒนธรรม
หลักสูตร พัฒนาชุมชน นำเสนอการแสดงในชุด
ระบำชุดสีสันเมืองใต้ซึ่งไปโชว์ในงาน CSD สัมพันธ์
ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด
อยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศมาแล้ว

แกลเลอรี่