ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ คว้าทุน Fulbright 2020-2021 Foreign Language Teaching Assistantship

27 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานอาจารย์

อาจารย์วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ  อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับทุนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การดูแลของมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright 2020-2021 Foreign Language Teaching Assistantship) เพื่อเป็นอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศและศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ American Studies ณ มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ซึ่งทุน FLTA นี้เป็นการมอบโอกาสให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ที่สอนภาษาอังกฤษไปศึกษาและพัฒนาทักษะการสอนในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมๆ กับเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมอเมริกันให้มากขึ้น