ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนี แสงคล้ายเจริญ

2 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานวิชาการ/วิจัย

งานวิจัย

1. สุกินา อาแล วันทนี แสงคล้ายเจริญ และ Cecilia M. Valdez. (2553). ความแตกต่างของโครงสร้าง

ภาษาไทยและโครงสร้างภาษาอังกฤษซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการเขียนของนักศึกษา: กรณีศึกษานักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาศิลปศาสตร์และสาขาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2552. ใน การประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 4, 14 กุมภาพันธ์ 2553. ยะลา : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

2. วันทนี แสงคล้ายเจริญ. (2555). ความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบแนะและแบบ

อิสระของนักศึกษาเอกอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้วิธีตรวจงานเขียนด้วยวิธีชี้แนะโดยตรงและวิธีชี้แนะทางอ้อม. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 7(1), 61-72.

3. วันทนี แสงคล้ายเจริญ. (2555). ความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา

วิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบเน้นผลงานและเน้นกระบวนการ. (รายงานผลการวิจัย). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.   

4. วันทนี แสงคล้ายเจริญ. (2556). การใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อสะท้อนภาพตนเองและเจตคติต่อการใช้

แฟ้มสะสมงานในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว. (รายงานผลการวิจัย). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

5. วันทนี แสงคล้ายเจริญ. (2560). การสร้างแบบฝึกทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-อังกฤษเพื่

พัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 12(2), 179-193. 

6. วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน, จิตสุดา ละอองผล, สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์, วันทนี แสงคล้ายเจริญ และ Mercy T. Comecpcion. (2560). การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ฉบับพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 : 86-99.

 

7. มูฮัมหมัดสุกรี หะยีสะนิ และคณะ. (2561). การศึกษากลวิธีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561. (น.350-357). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

 

8. วันทนี แสงคล้ายเจริญ. (2561). การศึกษาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในงานเขียนภาษาอังกฤษและกล

ยุทธ์ในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 11(3). 539-554.

 

9. วันทนี แสงคล้ายเจริญ และคณะ. (2562). กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 12(6), 2496-2520.

10. ต่วนกูวรวีร์ ระยีแก, ซามีเราะฮ์ ลิโมะ, ซูไรนี ฆอแด และ วันทนีแสงคล้ายเจริญ. การใช้ภาษาวัยรุ่นและการแปรภาษาในการ์ตูนออนไลน์เรื่องคุณแม่วัยใส. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563. (น.547-558). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

11. วันทนี แสงคล้ายเจริญ และนิชาภัทรชย์ รวิชาติ. (2564). ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ให้บริการที่พักในจังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564. (น.1020-1034). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

12. วันทนี แสงคล้ายเจริญ. (2565). การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียนประเภทต่าง ๆ ของนักศึกษาไทย
ที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. 16(1), 167-180.