การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

13 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) อัตราการมีงานทำของบัณฑิต

ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 40 คน  มีบัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำจำนวน 40 คน หรือเท่ากับ 100% ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรทั้งหมด

ผลการสำรวจ

ผลการสำรวจพบว่า บัณฑิตระดับปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ได้งานทำ 100% เป็นงานที่ตรงกับสาขาที่สำเร็จการศึกษาร้อยละ 35 ไม่ตรงสาขาร้อยละ 65 และได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์มาตรฐาน ก.พ. 52.94%