ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธ์ดี

18 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่นของนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธ์ดี