กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

3 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2565 ผศ.สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์และนักศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานเพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลเนื้อหารายวิชาและการจัดการเรียนการสอนภายในหลักสูตร