กิจกรรมให้ความรู้ การเตรียมตัวก่อนก้าวออกจาก Comfort Zone สู่โลกการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

3 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้รับเกียรติจากผศ.กัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุลและอาจารย์นุรฟิตตรี หะยีดารียออาจารย์สาขาจิตวิทยาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ การเตรียมตัวก่อนก้าวออกจาก Comfort Zone สู่โลกการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการเรียนที่ 2/2565 ต่อไป