กิจกรรมอบรมภาษาจีนในงานบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

3 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษขอขอบคุณอาจารย์วรทาและอาจารย์วราลี รุ่งบานจิตที่ให้เกียรติอบรมในหัวข้อ ภาษาจีนในงานบริการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการเรียนที่ 2/2565