กิจกรรมสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 2/2565

3 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

อ.ดร.ชีวลา บาดกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ สร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 2/2565 ต่อไป