ขอแสดงความยินดี กับนางสาวรุสมีนา อุมา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการเข้าร่วมแข่งขัน Story Telling

23 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
นางสาวรุสมีนา อุมา นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษอังกฤษ ได้รับรางวัลชมเชยในการเข้าร่วมการแข่งขัน Story Telling  ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีในโครงการ “มหกรรมวิชาการพหุภาษา ฉลองครบรอบ ๒๐ ปี โดยมีนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย
การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมครั้งนี้นำทีมโดย อาจารย์ Mercy T.Concepcion และ อาจารย์นิปัทมา การะมีแน อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ. เป็นผู้ควบคุม