วิพากษ์หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง ปี62

15 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวภายในหลักสูตร

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  วิพากษ์หลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา