รหัส ชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลัก  : 25501571103104

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor Of Arts (English)

2. ชื่อปริญญาและสาขา

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor Of Arts (English)

                    ชื่อย่อ : B.A.(English)

3.  วิชาเอก               

          ไม่มี

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

          5.1 รูปแบบ

           หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

          5.2 ประเภทของหลักสูตร

                   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

          5.3 ภาษาที่ใช้  

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย

          5.4 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยและหรือ

               ภาษาอังกฤษได้