โครงสร้างหลักสูตร

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์             ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์             ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต         

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า      6   หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  92 หน่วยกิต 

      2.1 เฉพาะด้านบังคับ 58  หน่วยกิต       

     2.2 เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต 

     2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต     

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด