อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

1. ล่าม

2. นักแปลเอกสาร

3. พนักงานประชาสัมพันธ์

4. เลขานุการ

5. พนักงานบริษัทหรือองค์กรระหว่างประเทศ

6. พนักงานด้านโรงแรม ด้านสายการบิน และการท่องเที่ย

7. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

8. เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ 

9. เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย