ผศ. สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) Profle อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2. ชื่อ – สกุล : นายสมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์ 

3. ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4. สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศ.ม.

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ

2551

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

2547