อาจารย์วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ

18 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) Profle อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1. อาจารย์ประจำหลักสูตร ; ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  2. ชื่อ – สกุล  ; นายวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
  3. ตำแหน่งทางวิชาการ  ;อาจารย์
  4. สังกัด ;คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  5. ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

2552

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศศ.ม.

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

2556