อาจารย์มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ

18 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) Profle อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ; หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2. ชื่อ – สกุล ; นายมูฮำหมัดสุกรี  หะยีสะนิ

3. ตำแหน่งทางวิชาการ  ; อาจารย์

4. สังกัด ; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศศ.ม.

ภาษาและการสื่อสาร

2554

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

วท.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2547