ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ

18 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานวิชาการ/วิจัย

1. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ)

2. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี)

2.1   ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง

2.3   ตำรา หนังสือ

2.4   บทความทางวิชาการ

2.5  ในวารสารทางวิชาการ

2.6  ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

2.7   ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

 

3.ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

3.1บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ   วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, มูฮำหมัดสุกรี ฮะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน, จิตสุดา ละอองผล, สมิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์, ัวทนี แสงคล้ายเจริญ, และ Mercy T. Concepcion. (2560).        การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 12 (ฉบับพิเศษ), 86-99.

4. บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)

4.1 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบมูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิปทมา การะมีแน, จิสุดา ละอองผล, นิชาภัทรชย รวิชาติ, วันทนี แสงคล้ายเจริญ, วรเวทยพิสิษ ยศศิริ และสมิทธ วงศวิวัฒน. (2561). การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 (น. 350-357). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.นูรีดา เจ๊ะสามอเจ๊ะ, วันไซหนับ สามะอาลี, นูรซอลีฮา นิระเฮง, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ และวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ. (2561). การทับศัพท์ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมสำหรับเยาวชนรางวัลซีไรต์. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 (น. 953-961). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.จิตสุดา ละอองผล, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ และ Mercy T. Concepcion. (2560). ข้อผิดพลาดในการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจําปี 2560 (น. 786-792). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

5.ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

5.1   สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์

5.2   ผลงานด้านศิลปะ

5.3   สารานุกรม

5.4   งานแปล

6.ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

  1. ประสบการณ์สอน
    1.  ระดับปริญญาตรี  7 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

วิชา พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ

3(2-2-5) นก.

วิชา วรรณกรรมอาเซียน

2(2-0-4) นก.

วิชา สื่อและการผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

3(3-0-6) นก.

วิชา วรรณคดีสำหรับเด็ก

3(3-0-6) นก.

วิชา ร้อยกรองภาษาอังกฤษ

2(2-0-4) นก.

วิชา วรรณกรรมไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

3(3-0-6) นก.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชา วรรณคดีเบื้องต้น    

2(2-0-4) นก.

วิชา ร้อยกรองภาษาอังกฤษ                               

3(3-0-6) นก.

วิชา วรรณกรรมไทยและประเทศอาเซียน

3(3-0-6) นก.

วิชา การสื่อสารทางวัฒนธรรม

3(3-0-6) นก.

วิชา วัฒนธรรมอาเซียน

3(3-0-6) นก.

วิชา บทกวีนิพนธ์อเมริกันสมัยใหม่

3(3-0-6) นก.

วิชา การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง

2(1-2-3) นก.

วิชา วรรณกรรมและการแสดง

3(2-2-5) นก.

วิชา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ

2(2-0-4) นก.

วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรม

2(2-0-4) นก.

วิชา นิทานและบทกวีสำหรับเด็ก

3(3-0-6) นก.

วิชา การฟัง-การพูดเบื้องต้น

3(2-2-5) นก.

วิชา การอ่านเบื้องต้น

3(3-0-6) นก.