ผู้ช่วยศาสตรจารย์สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์

18 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานวิชาการ/วิจัย
  1. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ)

 

2.ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี)

2.1     ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง

2.2     ตำรา หนังสือ

2.3     บทความทางวิชาการ

2.4       ในวารสารทางวิชาการ

2.5       ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

2.6 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ         

ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

3.บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน,  จิตสุดา ละอองผล, สมิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์, วันทนี แสงคล้ายเจริญ และ Mercy T.Concepcion. (2560, กุมภาพันธ์). การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ต่อการจัดการเรียนการ สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ฉบับพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2560.

4.  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและ  ตรวจสอบ (ไม่มี)

4.1  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  มูฮําหมัดสุกรี  หะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน, จิตสุดา ละอองผล, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, วันทนี แสงคล้ายเจริญ, วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ และสมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์. (2561). การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจําปี 2561 (น. 350-357). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

4.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

4.3   สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์

4.5   ผลงานด้านศิลปะ

4.6   สารานุกรม

4.7   งานแปล

 

5.  ประสบการณ์สอน

          5.1  ระดับปริญญาตรี    6   ปี

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                  

2(2-0-4) นก.

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

2(2-0-4) นก.

วิชา การอ่าน 1                                        

2(2-0-4) นก.

วิชา การอ่าน 2

2(2-0-4) นก.

วิชา การอ่าน 3

2(2-0-4) นก.

วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม                 

3(3-0-6) นก.

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่องานสื่อสารมวลชน             

3(3-0-6) นก.

วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

2(2-0-4) นก.

วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

2(2-0-4) นก.

วิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ                               

3(3-0-6) นก.

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว1                 

3(3-0-0) นก.

วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและ

     งานสำนักงาน 1

3(3-0-0) นก.

วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการสำนักงาน      

3(3-0-6) นก.

วิชา การเขียนจดหมายธุรกิจ                          

3(3-0-6) นก.

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้

2(2-0-4) นก.

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน

2(1-2-3) นก.

วิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 3

2(90) นก.

                                              

6.ระดับปริญญาโท     -         ปี