ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุดา ละอองผล

18 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานวิชาการ/วิจัย

1.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตําแหน่งทาง วิชาการ)

2. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี)

2.1   ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง

2.2   ตํารา หนังสือ

3.3   บทความทางวิชาการ

3. ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

 3.1   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการจิตสุดา ละอองผล (2561). การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและปัญหาในการแปลพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 11(3), 383-400.วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน, จิตสุดา ละอองผล, สมิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์, วันทนี แสงคล้ายเจริญ และ Mercy T. Concepcion. (2560). การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอาจารยืในระดับอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 12 (ฉบับพิเศษ), 86-99.

จิตสุดา ละอองผล. (2561). การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและปัญหาในการแปลพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย. Veridian E-Journal, 11(3), 383-400.

Jitsuda Laongpol. (2019). EFL Students’ Voices on Perspectives of Learning English-Speaking Countries’ Society and Culture in the Southernmost Thailand. The New English Teacher, 13(1), 64-80.

Jitsuda Laongpol. (2020). Speech Acts in Patriotic Songs Composed by Prime Minister Prayut Chan-ocha. The New English Teacher, 14(2), 1-23.

Jitsuda Laongpol. (2020). Translation of Foreign Film and TV Drama Titles from English into Thai: Techniques and Lexical Usage. Journal of Korean Association of Thai Studies, 26(2).261-290.

 Jitsuda Laongpol. (2021). A Contrastive Study on Rhetoric in COVID-19-Related News Headlines from Native and Non-Native English Online Newspapers. 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies, 27(1), 47 – 61.

 

3.2   บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)

3.4  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการ บรรณาธิการประเมินและตรวจสอบมูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน, จิตสุดา ละอองผล, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, วันทนี แสงคล้ายเจริญ, วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ และสมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์. (2561). การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจําปี 2561 (น. 350-357). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.รุสนี มะแซ, มูซัยนะห์ สาแม็ง, ซูรียาตี มานี, จิตสุดา ละอองผลและวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ. (2561). การวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย.ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 9 (น. 111-118). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.จิตสุดา ละอองผล, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ และ Mercy T. Concepcion. (2560). ข้อผิดพลาดในการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจําปี 2560 (น. 786-792). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

4. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นปละได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

 4.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค

 4.2 ผลงานด้านศิลป

 4.3 สารานุกรม

4.4 งานแปล

5. ประสบการณ์การสอน

5.1 ระดับปริญญา 5 ปี

                 

ชื่อวิชา การแปลเบื้องต้น

3(2-2-5)

นก.

ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะการแปล

3(3-0-6)

นก.

ชื่อวิชา สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา

3(3-0-6)

นก.

ชื่อวิชา การอ่านขั้นกลางเบื้องต้น

2(1-2-3)

นก.

ชื่อวิชา ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

3(3-0-6)

นก.

ชื่อวิชา การอ่านเบื้องต้น

2(1-2-3)

นก.

ชื่อวิชา การเขียนขั้นกลาง

2(1-2-3)

นก.

ชื่อวิชา นิทานและบทกวีสําหรับเด็ก

3(3-0-6)

นก.