อาจารย์มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ

18 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานวิชาการ/วิจัย

1.ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ(ไม่มี)

1.1   ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง

1.2   ตำรา หนังสือ

1.3   บทความทางวิชาการ

1.4   ในวารสารทางวิชาการ

1.5  ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

1.6  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

2.  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ

วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ, นิชาภัทรชย์ รวิชาติ, มูฮำหมัดสุกรี ฮะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน, จิตสุดา ละอองผล, สมิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์, วันทนี แสงคล้ายเจริญ, และ Mercy T. Concepcion. (2560). การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 12 (ฉบับพิเศษ), 86-99.

2.2   บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ(ไม่มี)

2.3   บทความวิจัยในProceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

มูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิปทมา การะมีแน, จิตสุดา ละอองผล, นิชาภัทรชย รวิชาติ, วันทนี แสงคลายเจริญ, วรเวทยพิสิษ ยศศิริ และสมิทธ วงศวิวัฒน. (2561). การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 (น. 350-357). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.เพนนี แบซา, ฟาตีฮะห กีโตะ, กูพารีดะ กูบูโด, มูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ และวรเวทย พิสิษ ยศศิริ.      (2561). ปัญหาและอุปสรรคดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ. ใน การประชุมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 (น. 1726-1733). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.เกศนีย์ มากช่วย ,อามานี สามะอะ, ซีฮัม อุมา, วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ และมูฮำหมัด สุกรี หะยีสะนิ. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 (น. 131-143). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.มูฮําหมัดสุกรี หะยีสะนิ, นิปัทมา การะมีแน, และ วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ. (2560). การศึกษารูปแบบการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 27 ประจําป 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ครั้งที่ 3 (น.764-771). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

 3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์

3.2 ผลงานด้านศิลปะ

3.3 สารานุกรม

3.4 งานแปล

4 . ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

5.  ประสบการณ์การสอน

     5.1  ระดับปริญญาตรี   5    ปี

  ชื่อวิชา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนภาษาอังกฤษ                                    

2(1-2-3) นก.

  ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้

2(1-2-3) นก.

  ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน

2(1-2-3) นก.

  ชื่อวิชา การอ่านขั้นกลางเบื้องต้น

2(1-2-3) นก.

  ชื่อวิชา การอ่านขั้นกลาง

2(1-2-3) นก.

  ชื่อวิชา การแปล 1

2(2-0-4) นก.

  ชื่อวิชา การฟัง-การพูดขั้นกลางเบื้องต้น

3(2-2-5) นก.

  ชื่อวิชา การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5) นก.

  ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

2(1-2-3) นก.

 5.1  ระดับปริญญาโท     -     ปี

 5.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) ไม่มี