หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

8 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ (24 มิ.ย62) ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุฯภาพการศึกษาในระดับภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายยนอก เป็นคณะกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย

1.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์

2. อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูรณ์

3. อาจารย์อรวรรณ กมล 

จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 25-509 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา