หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรม Eng on tour

        นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดกิจกรรม Eng on tour ซึ่งนำความรู้จากรายวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร และแบ่งการจัดกิจกรรมเป็นทักษะ 4 ด้านแก่นักเรียนในโรงเรียนครุชนพัฒนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์คอลีเย๊าะ  เจ๊ะโด เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนครุชนพัฒนา

แกลเลอรี่