หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมสมาชิกสภา Young Parliamentarian โดยคณะอนุกรรมการประกวดเรียงความและวิดีทัศน์เพื่อเฉลิมฉลอง “วันแห่งประชาธิปไตยสากล” ได้จัดการประกวดเรียงความ หัวข้อ “สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด-19” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาประชาธิปไตยทั้งในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค ความรับผิดชอบต่อสังคมและความร่วมมือร่วมใจในการช่วยกันบรรเทาปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลงานการประกวดเรียงความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารดังแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด