หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการศึกษาการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญา ภาคปกติ (นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป) ลงทะเบียน “รายวิชาการเรียนรู้การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที)” ปีการศึกษา 2/2564 ผ่านระบบ YRU e-learning : http://elearning.yru.ac.th/ *ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2564 และเริ่มเรียนรู้ผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565* จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาเข้าร่วมลงทะเบียนรายวิชา ตามวันเวลาที่กำหนด

แกลเลอรี่