หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การแข่งขันประกวดภาพถ่าย และการออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "จิตอาสา ทำดี เพื่อ แผ่นดิน"

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  การแข่งขันประกวดภาพถ่าย และการออกแบบโปสเตอร์  หัวข้อ "จิตอาสา ทำดี เพื่อ แผ่นดิน"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  สร้างจิตสำนึกที่ดี ยึดมั่นในคุณงาม  ความดี ความมีจริยธรรมและความถูกต้อง  ทั้งนี้เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2565  รายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดผู้สมัครสามารถดาวโหลดได้ที่ไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้ 

เชิญชวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ทุกสาขา ทุกชั้นปี ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันฯ รายละเอียดการแข่งขันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ข้างล่างนี้

การประแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.การประกวดภาพถ่าย  หัวข้อ "จิตอาสา ทำดี เพื่อ แผ่นดิน"

2.การประกวดออกแบบโปสเตอร์  หัวข้อ "จิตอาสา ทำดี เพื่อ แผ่นดิน"

   

รางวัลการประกวดแต่ละประเภท

รางวัลชนะเลิศ             ทุนการศึกษา   จำนวน  1,500 บาท      พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ทุนการศึกษา   จำนวน  1,200 บาท      พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ทุนการศึกษา   จำนวน    800 บาท      พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย               ทุนการศึกษา   จำนวน    500 บาท      พร้อมเกียรติบัตร

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่