หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่านการคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่านการคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2565 

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1. นางสาวนุรมี แยนา

2. นางสาวอัซมะห์ ลือแบเต๊ะ

3. นางสาวนาอีหม๊ะ สืบศิริ

4. นางสาววันนาดียะห์ กาเซ็งอีแต

5. นางสาวซูไรดา ยูโซ๊ะ

แกลเลอรี่