หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 3 หลักสูตร

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.ชีวลา บาดกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตรจารย์จิตสุดา ละอองผล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ และอาจารย์ ดร. อาดีละห์ หะยีนิแว อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพ ได้ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาทั้ง 3 หลักสูตร

แกลเลอรี่