หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ร่วมด้วยกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอาหรับสำหรับการท่องเที่ยวและธุรกิจสุขภาพ ณ ห้อง American Corner ชั้น 2 อาคารห้องสมุด

แกลเลอรี่