หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิอัสฟานี สือเตาะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี EDU IDOL สู่ To Be Number One

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิอัสฟานี สือเตาะ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี EDU IDOL สู่ To Be Number One "สร้าพื้นที่ปลอดภัย คนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด" ประเภทหญิงเดี่ยว ชั้นปีที่ 2 จัดขึ้นโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน

แกลเลอรี่