หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมนิเทศก์นักศึกษา

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด อาจารย์ ดร.ชีวลา บาดกลาง อาจารย์ ดร.สิริกานต์ คุ่ยยกสุย และอาจารย์ซูนัยซะห์ ดอเลาะ อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมนิเทศก์นักศึกษา ณ โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส

แกลเลอรี่