หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมประกวด Eng Edu's Got Talent

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม (เวลา 08.00 - 12.00 น.) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมประกวด Eng Edu's Got Talent ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์ ดร.ชีวลา บาดกลาง อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และกรรมการตัดสินการประกวดในกิจกรรม 3 ท่าน คือ Ms. Lilisa S. Divinagracia Ms. Hernanita A. Lagdamin (Volunteer English Teacher) และ Ms.Cecilia M. Valdez

แกลเลอรี่