หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21

วันที่ 11 มีนาคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง อบรมทักษะชีวิตและอาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หัวข้อ การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายในศตวรรษที่ 21 วิทยากร โดย อาจารย์อับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์ จากสาขาวิชาพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่