หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมงานเลี้ยง ByeNior British Aristocracy Party

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยง ByeNior British Aristocracy Party  โรงแรมยะลาแกรด์พาเลซ

แกลเลอรี่