หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 (รหัส 62 , รหัส 61)

วันที่ 28 มีนาคม 2566 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา2565

แกลเลอรี่